Vytvoriť faktúru

ARBOR - okrasné a ovocné škôlky - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARBOR - okrasné a ovocné škôlky
IČO 35716983
DIČ 2020200501
IČ DPH SK2020200501
Dátum vzniku 28 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARBOR - okrasné a ovocné škôlky
Poľná 6
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 661 710 €
Zisk 128 531 €
Aktíva 1 784 832 €
Vlastný kapitál 287 987 €
Kontaktné informácie
Email arbor@arbor.sk
Webová stránka http://www.arbor.sk
Phone(s) +421245925757
Mobile phone(s) +421905948487
Fax(es) 0245925625
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,141,272
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 288,007
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 288,007
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 29,300
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 100,289
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 119,747
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 38,671
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 850,083
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 479,553
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,680
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 319,882
3. Výrobky (123) - /194/ 68,427
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 65,564
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 33,471
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 33,471
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 326,542
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 289,209
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,209
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 36,953
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 380
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,517
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,478
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 39
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,182
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,182
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,141,272
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 415,824
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,610
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,610
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 637,406
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,361
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,361
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -365,084
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -365,084
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 128,531
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 724,077
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 417,181
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 381,469
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 35,712
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 167,114
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 72,195
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,195
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,455
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,048
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,876
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,540
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,497
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,497
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 125,285
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,371
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,366
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,310,672
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,661,710
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 135,620
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 179,618
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 995,434
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -305,686
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 102,537
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 542,457
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,730
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,473,432
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 90,763
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 420,547
D. Služby (účtová skupina 51) 251,622
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 296,536
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 200,834
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 71,405
4. Sociálne náklady (527, 528) 24,297
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,135
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 78,354
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 78,354
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 301,692
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,783
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 188,278
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 344,591
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 791
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 784
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 784
XII. Kurzové zisky (663) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,770
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,577
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,577
O. Kurzové straty (563) 115
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,078
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,979
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 170,299
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 41,768
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 28,078
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 13,690
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 128,531
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016