Vytvoriť faktúru

ALS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALS
IČO 35717033
DIČ 2020241520
IČ DPH SK2020241520
Dátum vzniku 30 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALS
Haburská 8
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 122 948 €
Zisk -689 €
Aktíva 46 391 €
Vlastný kapitál 25 474 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421903574335
Mobile phone(s) +421903574335, +421903574339
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 45,593
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,182
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,182
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,182
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,453
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,668
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,668
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,668
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,785
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 332
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,453
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 958
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 958
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,593
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,784
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,645
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 3,645
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,526
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,526
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -689
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,809
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 143
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 143
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,666
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,230
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 381
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 222
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 122,948
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 122,948
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 80,263
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 42,685
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 123,162
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 64,141
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,958
D. Služby (účtová skupina 51) 34,869
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,439
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,465
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,923
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,051
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 638
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,454
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,454
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,663
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -214
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,980
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 191
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 191
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -188
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -402
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 287
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 287
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -689
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015