Vytvoriť faktúru

to NOVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno to NOVA
IČO 35717050
DIČ 2021300798
Dátum vzniku 25 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo to NOVA
Račianska 69A/1522
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 167 €
Zisk 721 €
Aktíva 104 881 €
Vlastný kapitál 62 442 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244464060
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 110,776
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 65,261
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 65,261
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,521
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,737
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,003
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,393
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 34,913
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,913
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,913
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,480
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,416
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,064
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 122
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 122
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 110,776
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,803
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 55,351
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,092
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,174
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -82
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 721
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,973
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 363
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 363
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 33,863
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,947
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,947
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,048
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 727
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 320
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,821
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,747
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,747
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,167
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 26,817
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -650
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,682
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,964
D. Služby (účtová skupina 51) 1,378
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,739
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,155
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,532
4. Sociálne náklady (527, 528) 52
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,419
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,167
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,167
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,485
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,825
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 284
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 284
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -284
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,201
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 721
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015