Vytvoriť faktúru

Agentúra RND - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Agentúra RND
IČO 35717076
DIČ 2020228419
IČ DPH SK2020228419
Dátum vzniku 07 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Agentúra RND
Záhradnícka 95
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 426 315 €
Zisk 3 926 €
Aktíva 52 060 €
Vlastný kapitál -71 080 €
Kontaktné informácie
Email rnd@rnd.sk
Phone(s) 0255563508
Mobile phone(s) 0917913355
Fax(es) 0255563508
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 46,025
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,004
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,004
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,174
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 830
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,450
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 52
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 52
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,608
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,343
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,343
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,265
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,790
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,240
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,550
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 571
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 571
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,025
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -74,776
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 18,511
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 18,511
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 89,624
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,158
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,158
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -188,995
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -188,995
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,926
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,666
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 185
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 185
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 49,719
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,034
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,034
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,401
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,316
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,567
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,421
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,980
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 762
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 762
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 70,135
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 70,135
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 312,971
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 426,315
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 312,971
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 113,344
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 420,343
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 55,136
D. Služby (účtová skupina 51) 277,803
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 79,319
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 58,650
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 4,788
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,286
4. Sociálne náklady (527, 528) 595
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 340
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,469
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,469
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,730
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,546
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,972
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -19,968
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,106
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3
O. Kurzové straty (563) 471
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 632
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,085
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,887
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,926
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2015