Vytvoriť faktúru

DM Security - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DM Security
IČO 35717131
DIČ 2020241476
IČ DPH SK2020241476
Dátum vzniku 21 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DM Security
Tehelná 67
91501
Nové Mesto nad Váhom
Finančné informácie
Tržby a výnosy 684 061 €
Zisk 84 475 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0327718742, 7718742
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 73,568
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 73,568
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 73,568
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 93,389
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 73,959
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,919
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -15,080
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 166,957
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 139,174
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 142,712
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,319
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -97,971
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 84,475
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 27,783
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 56,008
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) -28,747
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39,499
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,215
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 24,601
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -99,062
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 522
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 684,061
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 675,653
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,408
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 572,579
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 153,894
C. Služby (účtová skupina 51) 285,660
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 76,642
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 887
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 29,017
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 21,501
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,978
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 111,482
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 236,099
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,938
M. Nákladové úroky (562) 6,859
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,079
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,937
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 102,545
P. Daň z príjmov (591, 595) 18,070
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 84,475
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016