Vytvoriť faktúru

MBB PALFINGER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MBB PALFINGER
IČO 35717173
DIČ 2020267634
IČ DPH SK2020267634
Dátum vzniku 23 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MBB PALFINGER
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 803 165 €
Zisk 15 717 €
Kontaktné informácie
Email mbbhubfix@stonline.sk
Phone(s) 0252636611, 0552636611
Mobile phone(s) 0903706973
Fax(es) 0252636612
Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 398,579
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,286
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,286
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,286
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 383,472
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 67,403
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 67,403
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 241,003
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 241,003
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 241,003
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 75,066
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 937
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 74,129
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 821
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 821
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 398,579
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 158,449
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 135,429
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 135,429
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,717
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,130
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,552
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,552
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 206,574
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 171,560
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,323
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,237
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,295
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,084
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,635
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 31,004
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,511
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,493
Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 803,165
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 399,093
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 393,494
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,161
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 776,590
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 286,163
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,374
D. Služby (účtová skupina 51) 112,904
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 360,900
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 262,663
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 89,094
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,143
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 485
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,964
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,964
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,690
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,575
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 381,146
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,382
O. Kurzové straty (563) 9
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,373
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,374
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,201
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,484
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,484
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,717
Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.02.2016