Vytvoriť faktúru

Lentimex - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lentimex
IČO 35717301
DIČ 2020227990
IČ DPH SK2020227990
Dátum vzniku 07 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lentimex
Hviezdoslavovo nám. 15
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 80 904 889 €
Zisk 127 217 €
Aktíva 35 050 343 €
Vlastný kapitál 3 723 261 €
Kontaktné informácie
Email jankovicova@lentimex.sk
Phone(s) 0259300845, 0259300810, 0259300853
Fax(es) 0259300816, 0259300856
Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 31,839,819
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,622,092
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 492,053
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 245,603
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 53,325
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 187,243
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,882
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 12,130,039
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,126,289
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,750
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,187,426
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 554,025
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 554,025
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 183,893
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 183,893
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,435,783
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,959,803
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,959,803
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 96,703
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,379,277
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,725
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,137
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,588
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 30,301
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,222
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 17,079
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,839,819
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,815,276
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,825,666
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,825,666
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,120,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 102,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 102,992
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -962,468
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -962,468
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,601,869
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,605,821
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,952
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 127,217
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,024,543
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,365,285
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,211,551
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,462
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 90,107
12. Odložený daňový záväzok (481A) 60,165
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 19,375,281
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,984,372
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,984,372
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 600,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,171
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,779
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,156
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,757,803
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 37,438
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 37,438
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,246,539
Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 53,457,271
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 80,904,889
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 51,649,326
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,790,262
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,683
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,447,618
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,692,693
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 50,323,354
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 46,597
D. Služby (účtová skupina 51) 892,485
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 376,039
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 286,451
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 83,459
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,129
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,896
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 100,431
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 100,431
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,123
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,933,768
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,212,196
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,177,152
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,378,716
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 592,704
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 186,115
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 186,115
XII. Kurzové zisky (663) 599,894
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,492,362
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 390,095
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 826,466
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 826,466
O. Kurzové straty (563) 2,043,927
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 231,874
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,113,646
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 98,550
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -28,667
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 71,134
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -99,801
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 127,217
Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.10.2015