Vytvoriť faktúru

DOMO 8 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOMO 8
IČO 35717424
DIČ 2020978487
IČ DPH SK2020978487
Dátum vzniku 13 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOMO 8
Bronzová 25
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 928 €
Zisk 10 772 €
Aktíva 377 819 €
Vlastný kapitál 283 549 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262859740
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 351,034
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 324,013
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 324,013
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,110
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 247,320
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,009
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 17,574
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,391
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,645
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,686
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,686
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 659
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -700
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 5,416
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 5,416
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,330
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 999
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,331
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 630
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 630
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 351,034
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 294,321
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 276,246
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 276,246
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,772
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,713
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 56,713
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 261
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 261
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 54,205
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 170
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,077
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 62,863
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 65,928
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 62,863
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,065
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,889
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,840
D. Služby (účtová skupina 51) 11,495
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,233
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,477
4. Sociálne náklady (527, 528) 532
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 621
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 29,762
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 29,762
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,938
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,039
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,528
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 85
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,954
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,182
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,182
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,772
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015