Vytvoriť faktúru

Lagermax Autotransport Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lagermax Autotransport Slovakia
IČO 35717599
DIČ 2020241432
IČ DPH SK2020241432
Dátum vzniku 14 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lagermax Autotransport Slovakia
Rybničná 40/C
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 705 097 €
Zisk 316 174 €
Aktíva 3 350 820 €
Vlastný kapitál -670 095 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249238210
Dátum aktualizácie údajov: 30.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,912,167
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,966,969
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,968
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,968
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,965,001
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,032
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,923,647
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 35,700
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,622
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,927,108
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 169,633
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 169,633
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,308
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 5,308
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,308
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,483,076
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,445,088
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 574,717
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 870,371
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,397
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 36,591
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 269,091
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,822
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 249,269
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,090
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 301
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,457
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,332
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,912,167
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -268
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 116,179
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 116,179
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,618
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,618
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -444,239
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,639,083
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,083,322
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 316,174
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,912,435
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 571,822
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 263,622
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 20,536
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 287,664
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 26,162
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 26,162
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 132,500
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,775,631
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,284,650
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,766,844
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 517,806
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 123,015
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 80,943
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,329
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 213,694
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 138,820
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 86,346
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 52,474
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 267,500
Dátum aktualizácie údajov: 30.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,605,628
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,705,097
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 62
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,456,983
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 99,469
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 148,583
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,232,469
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 62
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,899,732
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -41,722
D. Služby (účtová skupina 51) 4,842,207
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,818,942
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,013,117
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 705,139
4. Sociálne náklady (527, 528) 100,686
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 93,418
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 386,428
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 386,428
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 56,168
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 402
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 176,832
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 472,628
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,756,766
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 67
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 67
XII. Kurzové zisky (663) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59,857
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 23,183
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 23,183
O. Kurzové straty (563) 429
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 36,245
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59,777
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 412,851
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 96,677
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 96,677
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 316,174
Dátum aktualizácie údajov: 30.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.08.2016