Vytvoriť faktúru

BUSINESS AND DRIVE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BUSINESS AND DRIVE
IČO 35717751
DIČ 2020206760
IČ DPH SK2020206760
Dátum vzniku 07 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BUSINESS AND DRIVE
Továrenská 3/B
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 700 626 €
Zisk 3 507 €
Aktíva 3 103 254 €
Vlastný kapitál 1 545 866 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0346244239, 0347746611, 0347725158
Mobile phone(s) +421905825647, 0905825647
Fax(es) 0(0)347746612, 0346244239
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,484,875
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,857,646
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 9,734
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 9,734
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,413,734
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 37,595
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 868,557
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 466,211
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 41,371
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 434,178
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 434,178
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 619,233
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 299,341
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 146,560
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 30,740
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 122,041
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 70,717
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 70,717
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,717
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 196,339
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 194,708
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,708
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 429
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,202
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 52,836
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,967
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 38,869
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,996
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,996
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,484,875
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,570,104
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 42,270
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 42,270
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 423,174
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 423,174
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,091,195
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,125,196
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -34,001
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,507
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 870,293
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 239,276
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,512
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 94,939
12. Odložený daňový záväzok (481A) 139,825
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 590,186
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 311,344
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 311,344
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 149,583
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 31,123
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,854
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,158
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 63,124
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 40,831
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 40,831
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 44,478
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 20,217
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 24,261
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,627,475
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,700,626
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,216,557
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 968,574
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 430,633
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 30,740
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 13,843
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,644
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,635
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,671,128
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 999,672
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 436,817
D. Služby (účtová skupina 51) 339,595
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 687,375
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 497,479
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 166,978
4. Sociálne náklady (527, 528) 22,918
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,318
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 154,856
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 154,856
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,364
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,163
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,968
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,498
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 884,263
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 47
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,581
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,243
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,243
O. Kurzové straty (563) 277
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,061
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,529
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,969
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,462
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 11,581
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,507
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015