Vytvoriť faktúru

TELERVIS PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TELERVIS PLUS
IČO 35717769
DIČ 2020978905
IČ DPH SK2020978905
Dátum vzniku 14 Mája 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TELERVIS PLUS
Staré Grúnty 7
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 200 908 €
Zisk 378 083 €
Aktíva 10 853 094 €
Vlastný kapitál 2 241 285 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.kesovka.sk
Phone(s) +421850166666
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,104,989
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,081,988
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 211,242
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 64,573
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 146,669
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 870,746
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 870,746
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,020,534
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,283
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,283
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,846,028
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,302
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,302
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 20,000
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 49,666
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,325
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,750,735
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 171,223
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,462
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 163,761
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,467
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,467
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,104,989
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,619,368
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,328,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,328,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 132,800
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 132,800
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 780,485
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 780,485
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 378,083
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,485,621
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,120,962
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 8,094,427
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 21,359
12. Odložený daňový záväzok (481A) 5,176
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 304,354
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 66,927
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,927
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 67,480
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 96,015
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,003
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60,929
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 60,305
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 60,305
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 200,908
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 197,708
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,937,794
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 254,642
D. Služby (účtová skupina 51) 1,463,143
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,561,345
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,127,234
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 395,000
4. Sociálne náklady (527, 528) 39,111
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 199,210
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 79,282
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 79,282
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,848
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,344,586
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,738
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,736,886
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,717,785
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,048,505
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,443,188
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,443,188
XII. Kurzové zisky (663) 35
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3,605,282
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 810,697
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 607,095
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 607,095
O. Kurzové straty (563) 162
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 203,440
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,237,808
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 500,922
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 122,839
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 122,839
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 378,083
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016