Vytvoriť faktúru

Secure W control - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Secure W control
IČO 35717793
DIČ 2020227946
IČ DPH SK2020227946
Dátum vzniku 15 Mája 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Secure W control
Hattalova 12/A
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 960 522 €
Zisk -10 428 €
Aktíva 331 542 €
Vlastný kapitál 62 724 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244373584, +421244373601, +421244373653, +421244453683
Fax(es) 0244373601
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 306,797
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,523
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,523
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,523
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 290,723
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,096
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,096
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,849
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,849
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 256,745
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 256,283
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 256,283
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 462
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,033
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22,150
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,883
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,551
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 73
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,441
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 37
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 306,797
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,299
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 49,785
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 49,785
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,958
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,984
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,984
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,428
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 254,498
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,522
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,400
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,122
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 220,943
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 114,596
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 114,596
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 41,295
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,891
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,574
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,587
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 28,033
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,033
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,945,968
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,960,522
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,499
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,945,968
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,555
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,965,668
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,200
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,258
D. Služby (účtová skupina 51) 1,036,810
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 868,604
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 612,233
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 211,045
4. Sociálne náklady (527, 528) 45,326
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,928
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,645
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,645
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,810
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,413
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,146
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 876,199
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,979
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 985
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 985
O. Kurzové straty (563) 803
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,191
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,974
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,120
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,308
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -573
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,428
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35717793 DIČ: 2020227946 IČ DPH: SK2020227946
 • Sídlo: Secure W control, Hattalova 12/A, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Barbora Feketeová člen Podhájská 6/A Marianka 900 33 10.02.2005
  Mgr. Mária Foltová člen Azalkova 8 Bratislava 821 01 16.10.2008
  PhDr. Jozef Sedlák predseda Donská 7866/60A Bratislava 841 06 17.12.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Foltová - člen Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.10.2008
   PhDr. Jozef Sedlák - predseda Donská 7866/60A Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 17.12.2014
   18.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Foltová - predseda predstavenstva Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.10.2008
   Ivana Feketeová - člen predstavenstva Podhájska 6/A Marianka 900 33 Vznik funkcie: 16.10.2008
   17.01.2013Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
   16.01.2013Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v okolí
   11.01.2013Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu - projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v okolí
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Foltová - predseda predstavenstva Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.10.2008
   10.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Foltová - predseda predstavenstva Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.10.2008
   06.11.2009Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   05.11.2009Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych a inýh spoločenských podujatí
   09.10.2009Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie služby
   administratívne služby
   reklamné a marketingové služby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   prenájom motorových vozidiel
   vedenie účtovníctva
   organizovanie kultúrnych a inýh spoločenských podujatí
   14.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Mária Foltová - predseda predstavenstva Azalkova 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.10.2008
   Ivana Feketeová - člen predstavenstva Podhájska 6/A Marianka 900 33 Vznik funkcie: 16.10.2008
   13.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Foltová - člen Tekovská 9 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.02.2005
   Ing. Soňa Sedláková Klimová - predseda predstavenstva Bebravská 18 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.07.2003
   05.06.2007Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie odbornej prípravy a poradenstva v rozsahu podľa § 5 písm. a) - d) zák. č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti )
   28.11.2006Nové obchodné meno:
   Secure W control, a.s.
   27.11.2006Zrušené obchodné meno:
   WACKENHUT SLOVAKIA a.s.
   19.01.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) - h) zák č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti )
   vykonávanie odbornej prípravy a poradenstva v rozsahu podľa § 5 písm. a) - d) zák. č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti )
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Soňa Sedláková Klimová - predseda predstavenstva Bebravská 18 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.07.2003
   18.01.2006Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) body 1 - 11 zákona č. 379/1997 Z.z.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Klimová - predseda predstavenstva Bebravská 18 Bratislava Vznik funkcie: 29.07.2003
   25.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Barbora Feketeová - člen Podhájská 6/A Marianka 900 33 Vznik funkcie: 10.02.2005
   Mária Foltová - člen Tekovská 9 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.02.2005
   24.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ondrej Planeta I.Bukovčana 8 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 07.02.2002
   RSDr. Ján Šefčík Cabanova 24 Bratislava Vznik funkcie: 14.08.2000
   11.09.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a) body 1 - 11 zákona č. 379/1997 Z.z.
   Nový štatutárny orgán:
   Soňa Klimová - predseda predstavenstva Bebravská 18 Bratislava Vznik funkcie: 29.07.2003
   10.09.2003Zrušeny predmety činnosti:
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti bezpečnostných zariadení a služieb
   nákup a predaj software v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Okša Mánesovo nám. 3 Bratislava Vznik funkcie: 14.08.2000
   17.04.2003Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   16.04.2003Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.05.2002Nový štatutárny orgán:
   Jozef Okša Mánesovo nám. 3 Bratislava Vznik funkcie: 14.08.2000
   Ondrej Planeta I.Bukovčana 8 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 07.02.2002
   RSDr. Ján Šefčík Cabanova 24 Bratislava Vznik funkcie: 14.08.2000
   26.05.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Okša Mánesovo nám. 3 Bratislava
   Andrej Sopko Balkánska 58/88 Bratislava
   RSDr. Ján Šefčík Cabanova 24 Bratislava
   06.09.2001Zrušeny predmety činnosti:
   služby súkromných detektívov
   05.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Jozef Okša Mánesovo nám. 3 Bratislava
   Andrej Sopko Balkánska 58/88 Bratislava
   RSDr. Ján Šefčík Cabanova 24 Bratislava
   04.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. - predseda predstavenstva Bajzova 14 Bratislava
   PhDr Jozef Sedlák - generálny riaditeľ Holíčska 34 Bratislava
   JUDr. Ján Schvarc Lermontovova 8 Bratislava
   27.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Peter Hrnčiar , CSc. - predseda predstavenstva Bajzova 14 Bratislava
   PhDr Jozef Sedlák - generálny riaditeľ Holíčska 34 Bratislava
   26.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Gross Stavbárska 26 Bratislava 821 07
   Elena Horecká Nobelova 1 Bratislava 830 00
   17.12.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Schvarc Lermontovova 8 Bratislava
   16.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Majtán Tupolevova 10 Bratislava 851 01
   15.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Gross Stavbárska 26 Bratislava 821 07
   Elena Horecká Nobelova 1 Bratislava 830 00
   JUDr. Jozef Majtán Tupolevova 10 Bratislava 851 01
   14.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc.Ing Peter Hrnčiar Bajzova 14 Bratislava 821 08
   PhDr Jozef Sedlák Holíčska 34 Bratislava 851 01
   Ing. .Vladimír Švelka Ivana Bukovčana 6 Bratislava
   15.05.1997Nové obchodné meno:
   WACKENHUT SLOVAKIA a.s.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 00
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   služby súkromných detektívov
   podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
   zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti bezpečnostných zariadení a služieb
   nákup a predaj software v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.Ing Peter Hrnčiar Bajzova 14 Bratislava 821 08
   PhDr Jozef Sedlák Holíčska 34 Bratislava 851 01
   Ing. .Vladimír Švelka Ivana Bukovčana 6 Bratislava