Vytvoriť faktúru

VL INTER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VL INTER
IČO 35717866
DIČ 2021409489
IČ DPH SK2021409489
Dátum vzniku 16 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VL INTER
Staré Grunty 24
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 030 861 €
Zisk -127 770 €
Aktíva 1 174 313 €
Vlastný kapitál -750 889 €
Kontaktné informácie
Email dulayova@domus-sprava.sk
Phone(s) 0948423923
Mobile phone(s) 0948423923
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 340,488
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 315,488
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 251,145
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 240,970
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,970
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 10,175
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 64,343
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,426
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 59,917
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 25,000
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 25,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 340,488
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -790,106
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,501
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,501
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -673,476
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 187,838
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -861,314
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -127,770
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,046,526
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 409,932
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109,932
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 300,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 636,594
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 625,989
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 625,989
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,605
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 84,068
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 84,068
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,030,861
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,030,861
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,030,861
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,155,380
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 395,878
D. Služby (účtová skupina 51) 653,113
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 59
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 35,422
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,908
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -124,519
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -18,130
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 363
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 363
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 363
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 673
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 673
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -310
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -124,829
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,941
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,941
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -127,770
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016