Vytvoriť faktúru

ELEKTRONIKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELEKTRONIKA
IČO 35717998
DIČ 2020250848
IČ DPH SK2020250848
Dátum vzniku 12 Mája 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ELEKTRONIKA
Bratislavská 41
90045
Malinovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 705 027 €
Zisk 8 816 €
Aktíva 1 067 434 €
Vlastný kapitál 414 819 €
Kontaktné informácie
Email office@elektronika-as.sk
Phone(s) 0240200711
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,012,049
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 41,789
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 41,789
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 41,789
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 622,707
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22,054
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,562
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,416
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 18,076
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 156,918
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 156,918
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 230,455
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 228,104
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 228,104
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,884
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 467
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 213,280
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,578
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 199,702
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 347,553
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 347,553
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,012,049
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 303,635
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 132,776
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 132,776
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 26,555
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 26,555
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 135,488
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 157,730
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -22,242
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,816
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 708,414
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 491
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 491
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 427,923
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 416,261
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 416,261
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 72
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,385
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,200
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,005
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 280,000
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 714,337
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 705,027
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,800
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 702,196
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 678,064
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 401,841
D. Služby (účtová skupina 51) 180,037
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 87,955
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 63,764
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,449
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,742
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,116
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,522
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,522
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 593
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,963
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 123,118
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,310
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,827
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5,827
XII. Kurzové zisky (663) 1,804
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,679
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,577
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 17,406
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 17,406
O. Kurzové straty (563) 2,844
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,327
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,267
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,696
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,816
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016