Vytvoriť faktúru

MISTRÁL HS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MISTRÁL HS
IČO 35718013
DIČ 2020227968
IČ DPH SK2020227968
Dátum vzniku 07 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MISTRÁL HS
Karpatské námestie 10A
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 370 €
Zisk 1 978 €
Aktíva 44 980 €
Vlastný kapitál -19 352 €
Kontaktné informácie
Email mistral@naex.sk
Phone(s) 0252495212, 0911131797, 0220724379
Mobile phone(s) 0911131797
Fax(es) 0252495212
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 59,305
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 76
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 76
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 76
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,006
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 45
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 45
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 36,124
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,977
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,977
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 332
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,815
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,837
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,349
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,488
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 223
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 223
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 59,305
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,564
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,846
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,933
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -45,779
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,978
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 72,869
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 57
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 57
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 70,729
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 30,287
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,186
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,101
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,712
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 544
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 761
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,425
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,083
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,083
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 100,314
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 103,370
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,279
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 99,035
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,056
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 99,261
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 922
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,278
D. Služby (účtová skupina 51) 87,112
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,133
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,120
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,013
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 474
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 155
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 155
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 187
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,109
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,002
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 455
O. Kurzové straty (563) 69
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 386
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -421
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,688
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,710
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,710
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,978
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016