Vytvoriť faktúru

GOTFRI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GOTFRI
Stav Zrušená
IČO 35718021
DIČ 2020218266
IČ DPH SK2020218266
Dátum vzniku 20 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOTFRI
Ventúrska 7
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 590 031 €
Zisk 205 654 €
Aktíva 5 565 621 €
Vlastný kapitál 4 697 692 €
Kontaktné informácie
Email gotfri@gotfri.sk
Phone(s) 0435320337, 0435320359, 0444353213, 0445514267
Mobile phone(s) 0918701662, 0918701663, 0918701664, 0918701665
Fax(es) 0444325320
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,629,202
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,571,326
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,448
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 29,448
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,541,878
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,541,878
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,056,748
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 120,939
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 120,939
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 7,327
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 7,327
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 300,704
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 273,549
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,186
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,363
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,900
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 255
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 627,778
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,678
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 622,100
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,128
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,128
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,629,202
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,419,727
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 235,678
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 235,678
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 40,320
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 40,320
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 3,082,872
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 2,825,910
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 256,962
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,855,203
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,855,203
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 205,654
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,475
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 214
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 214
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 13,174
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 13,174
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 166,960
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 101,387
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 271
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,082
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,034
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 24,385
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,399
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,629
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 160
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 29,127
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,527
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,600
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,588,653
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,590,031
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,573,482
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,171
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,378
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,326,902
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 618,161
D. Služby (účtová skupina 51) 156,795
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 530,098
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 363,370
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 127,868
4. Sociálne náklady (527, 528) 38,860
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,880
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,819
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,819
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,494
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 655
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 263,129
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 798,526
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,591
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,589
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,589
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 765
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 765
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,826
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 265,955
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 60,301
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 48,904
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 11,397
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 205,654
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
 • IČO:35718021 DIČ: 2020218266 IČ DPH: SK2020218266
 • Sídlo: GOTFRI, Ventúrska 7, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.06.2016Zrušené obchodné meno:
   GOTFRI spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   04.08.2007Nové sidlo:
   Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   20.05.1997Nové obchodné meno:
   GOTFRI spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným