Vytvoriť faktúru

HYDRONIKA NOVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HYDRONIKA NOVA
IČO 35718030
DIČ 2020209873
IČ DPH SK2020209873
Dátum vzniku 20 Mája 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo HYDRONIKA NOVA
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 265 405 €
Zisk -279 962 €
Aktíva 13 041 545 €
Vlastný kapitál 11 249 597 €
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,381,325
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,287,239
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 8,298
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 8,298
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,372,105
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,457,512
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,144,813
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -92,932
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,850,802
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 11,910
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,906,836
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,727,476
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,179,360
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 92,650
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 72,033
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -1,861,767
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -1,861,767
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,800
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,900,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,617
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 936
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,681
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,436
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,436
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,381,325
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,969,636
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 12,118,104
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 12,118,104
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 199,123
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 199,123
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 186,982
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 186,982
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,254,611
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,806,494
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,061,105
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -279,962
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,397,471
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 700,000
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 700,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,122,471
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 947,449
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 947,449
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,282
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 171,740
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 575,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 14,218
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 14,218
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,106,124
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,265,405
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 112
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,106,012
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 159,281
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,503,362
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 218,509
D. Služby (účtová skupina 51) 898,050
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 123,398
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 256,563
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 256,563
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -12,238
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,080
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -237,957
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,435
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 39,135
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 34,487
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 34,487
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,648
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39,122
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -277,079
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -279,962
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.02.2016