Vytvoriť faktúru

ANDREA DIRMAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANDREA DIRMAN
IČO 35718251
DIČ 2021396036
IČ DPH SK2021396036
Dátum vzniku 09 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANDREA DIRMAN
90054
Jablonové
Finančné informácie
Tržby a výnosy 606 318 €
Zisk 19 994 €
Aktíva 392 865 €
Vlastný kapitál 184 650 €
Kontaktné informácie
Email percento@percento.sk
Phone(s) 0244632584
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 447,771
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 173,518
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 173,518
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 45,772
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 93,586
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,160
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 273,111
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 139,236
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 135,283
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 135,283
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,953
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 133,875
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 47,439
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 86,436
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,142
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,142
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 447,771
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 211,927
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 118,906
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 118,906
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,994
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 235,844
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 28,363
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 511
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 27,852
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 207,301
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 181,034
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181,034
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 283
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 158
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,829
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,997
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 180
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 180
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 609,020
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 606,318
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 560,940
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,079
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,299
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 574,342
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,975
D. Služby (účtová skupina 51) 469,741
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,147
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,272
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,847
4. Sociálne náklady (527, 528) 28
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,055
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 34,937
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 34,937
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,079
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,408
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,976
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 77,224
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,702
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,702
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,702
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,680
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,331
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,331
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 349
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,978
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,998
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,004
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,004
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,994
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2016