Vytvoriť faktúru

Argus.com - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Argus.com
IČO 35718277
DIČ 2020218200
IČ DPH SK2020218200
Dátum vzniku 15 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Argus.com
Hanulova 2
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 79 461 €
Zisk 13 606 €
Aktíva 101 126 €
Vlastný kapitál 86 181 €
Kontaktné informácie
Email argus@argus.sk
Phone(s) 0905624765
Mobile phone(s) 0905624765
Fax(es) 0264533005
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,400
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,400
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,400
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 113,235
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 32,402
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,846
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,493
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 117,635
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 99,788
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 78,879
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 13,606
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,847
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 295
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 17,537
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 732
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 902
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,641
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,262
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 15
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 79,461
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 44,904
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 33,505
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 999
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 60,560
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 32,279
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,397
C. Služby (účtová skupina 51) 11,056
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,870
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 440
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,956
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 562
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,901
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,677
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 128
X. Výnosové úroky (662) 8
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 120
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,332
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,332
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,204
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 17,697
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,091
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 13,606
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015