Vytvoriť faktúru

Ferroservis Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Ferroservis Bratislava
Stav Zrušená
IČO 35718315
DIČ 2020266336
Dátum vzniku 14 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ferroservis Bratislava
Prístavná 12
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 557 983 €
Zisk -511 554 €
Aktíva 16 389 210 €
Vlastný kapitál 13 204 897 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255642020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,298,827
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,593,538
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,593,538
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,129,833
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,460,467
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,238
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,705,088
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 949
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 949
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,466
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,466
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,466
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 237,069
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 208,829
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 208,829
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,078
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,162
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,465,604
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 909
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,464,695
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 201
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 201
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,298,827
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,082,286
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,064,662
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,064,662
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 206,466
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 206,466
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 9,787,907
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 9,787,907
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -465,195
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -465,195
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -511,554
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,175,627
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,520,792
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,520,792
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 625,997
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 622,176
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 622,176
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 158
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,056
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 607
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 28,838
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,838
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 40,914
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 40,914
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,404,879
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,557,983
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,404,879
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,030
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151,074
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,060,720
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,413
D. Služby (účtová skupina 51) 1,335,289
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,954
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,556
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 3,984
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,151
4. Sociálne náklady (527, 528) 263
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 186,858
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 395,593
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 395,593
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,055
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 60,778
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,780
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -502,737
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,177
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,631
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13,591
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13,591
XII. Kurzové zisky (663) 40
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 596
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 594
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 13,035
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -489,702
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 21,852
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,057
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 18,795
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -511,554
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35718315 DIČ: 2020266336
 • Sídlo: Ferroservis Bratislava, Prístavná 12, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Mája 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   Ferroservis Bratislava s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Prístavná 12 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   prekládka a skladovanie tovarov
   nájom a prenájom riečnych a námorných lodí,plavebných strojov a zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
   obstarávateľské služby v oblasti kontajnerovej prepravy, vrátane čistenia a opráv kontajnerov
   špedičná činnosť v železničnej, kamiónovej,kombinovanej, námornej a riečnej doprave
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby software
   faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prieskum trhu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom spotrebného tovaru, automobilov, výpočtovej, administratívnej techniky - leasing
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   preklad nákladov a skladovanie(okrem činnosti v zmysle § 3 zákona č. 144/1998 Z. z.)
   colno-deklaračná činnosť
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   zasielateľstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Horárska 12 Bratislava 815 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Rovenská Orchideová 14600/24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 04.06.2009
   11.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Anna Rovenská Orchideová 14600/24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 04.06.2009
   10.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Rozsívalová Vranovská 63 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 04.01.2007
   02.06.2009Nové obchodné meno:
   Ferroservis Bratislava s. r. o.
   01.06.2009Zrušené obchodné meno:
   DUNAJRENT s.r.o.
   06.05.2009Nové predmety činnosti:
   colno-deklaračná činnosť
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   zasielateľstvo
   31.01.2007Nové sidlo:
   Prístavná 12 Bratislava 821 09
   30.01.2007Zrušené sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   04.01.2007Nové obchodné meno:
   DUNAJRENT s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby software
   faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prieskum trhu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom spotrebného tovaru, automobilov, výpočtovej, administratívnej techniky - leasing
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   preklad nákladov a skladovanie(okrem činnosti v zmysle § 3 zákona č. 144/1998 Z. z.)
   Noví spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Horárska 12 Bratislava 815 24
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Rozsívalová Vranovská 63 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 04.01.2007
   03.01.2007Zrušené obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava 815 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Mihalovičová Nová 5147 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 18.11.2003
   02.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Monika Oravcová Karloveská 53 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.11.2003
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Mihalovičová Nová 5147 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 18.11.2003
   Ing. Monika Oravcová Karloveská 53 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.11.2003
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter POLÁČEK Višňová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   Ing. Jiří Klaudy Čsl. partyzánů 358 407 11 Děčín XXXII- Boletice nad Labem Česká republika Vznik funkcie: 15.10.2002
   11.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Klaudy Čsl. partyzánů 358 407 11 Děčín XXXII- Boletice nad Labem Česká republika Vznik funkcie: 15.10.2002
   10.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek ONDREJKA Radvanská 510/6 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   28.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek ONDREJKA Radvanská 510/6 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   Ing. Peter POLÁČEK Višňová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   27.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Brindzík Fedinova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Matej Vaníček Astrová 52 Bratislava 821 01
   13.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Brindzík Fedinova 2 Bratislava 851 01
   12.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.03.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Matej Vaníček Astrová 52 Bratislava 821 01
   24.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Šnejdárek Rajská 3 Bratislava 801 08
   18.09.1998Nové obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava 815 24
   17.09.1998Zrušené obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Fajnorovo nábrežie 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava
   28.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šnejdárek Rajská 3 Bratislava 801 08
   27.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Heimschild O. Košu 4476/7 Martin
   14.05.1997Nové obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fajnorovo nábrežie 2 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prekládka a skladovanie tovarov
   nájom a prenájom riečnych a námorných lodí,plavebných strojov a zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
   obstarávateľské služby v oblasti kontajnerovej prepravy, vrátane čistenia a opráv kontajnerov
   špedičná činnosť v železničnej, kamiónovej,kombinovanej, námornej a riečnej doprave
   Noví spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Heimschild O. Košu 4476/7 Martin