Vytvoriť faktúru

Real Conex - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Real Conex
IČO 35718455
DIČ 2020250452
IČ DPH SK2020250452
Dátum vzniku 26 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Real Conex
Teslova 12
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 356 422 €
Zisk 322 089 €
Aktíva 2 969 071 €
Vlastný kapitál 169 447 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,771,014
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,652,624
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 198,943
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 198,943
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,449,431
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,583,937
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 820,354
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 45,140
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,250
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 4,250
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 117,755
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,086
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,086
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 356
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 356
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 356
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,270
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,925
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,925
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 345
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 90,043
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 287
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 89,756
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 635
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 635
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,771,014
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 442,852
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,195
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,086
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,086
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 11,290
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 11,290
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 67,192
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 67,192
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 322,089
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,326,842
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 368
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 368
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,194,260
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45,330
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,330
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,142,424
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 638
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,827
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,041
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,214
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,214
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,105,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,320
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,320
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 356,372
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 356,422
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 356,372
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 326,909
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 42,768
D. Služby (účtová skupina 51) 85,634
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,791
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,632
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,137
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,022
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,452
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 150,486
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 150,486
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,778
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,513
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 227,970
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 410,275
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 13,133
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 397,129
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 114,817
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 111,602
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 111,602
O. Kurzové straty (563) 16
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,199
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 295,458
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 324,971
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 322,089
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015