Vytvoriť faktúru

ALEF FILM & MEDIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALEF FILM & MEDIA
IČO 35718463
DIČ 2020251332
IČ DPH SK2020251332
Dátum vzniku 16 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALEF FILM & MEDIA
Tekovská 7
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 57 904 €
Zisk -6 319 €
Aktíva 2 664 814 €
Vlastný kapitál -78 565 €
Kontaktné informácie
Email alef@webdesign.sk
Phone(s) 0220902648
Fax(es) 0220902647
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,406,505
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,822,251
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,659,120
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 687,038
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 972,082
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 163,131
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,137
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 117,612
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,750
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,564
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 12,253
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,815
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 556,095
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 836
4. Zvieratá (124) - /195/ 836
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 163,046
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 92,046
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,046
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 10,584
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,670
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50,746
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 160,224
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 160,224
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 231,989
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,434
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 228,555
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 28,159
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,794
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 22,365
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,406,505
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -84,884
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -85,868
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,657
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -100,525
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,319
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,357,799
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 122
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 122
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,157,435
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 313,805
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,805
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,491
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 511
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 119,092
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 722,513
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 335
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 335
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 199,907
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,133,590
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,133,590
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,741
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 57,904
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 193
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,548
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,163
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,263
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,352
D. Služby (účtová skupina 51) 16,249
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,763
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,920
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,843
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 649
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,250
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,250
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,359
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,140
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,359
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015