Vytvoriť faktúru

BarTon design - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BarTon design
IČO 35718498
DIČ 2020209950
IČ DPH SK2020209950
Dátum vzniku 13 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BarTon design
Štyndlova 10
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 68 295 €
Zisk -350 €
Aktíva 27 967 €
Vlastný kapitál -55 186 €
Kontaktné informácie
Email matistav@gmail.com
Phone(s) 0903433692
Mobile phone(s) 0903433692
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,493
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,760
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 733
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,493
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -55,837
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,440
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -64,566
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -350
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 66,330
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,970
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 62,091
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,089
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,741
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,430
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,831
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,269
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 68,295
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 68,295
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 66,977
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 1,278
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 65,486
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 213
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,318
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 67,017
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 708
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 559
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 149
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -708
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 610
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35718498 DIČ: 2020209950 IČ DPH: SK2020209950
 • Sídlo: BarTon design, Štyndlova 10, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava 821 05 23.06.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Lýdia Matiašková 4 979 € (75%) Štyndlova 10 Bratislava 821 05
  Ing.arch. Jaroslav Lalík 1 660 € (25%) Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.10.2008Zrušeny predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba hračiek z textilu a umelých hmôt
   výroba spomienkových predmetov
   21.08.2006Zrušeny predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   07.07.2005Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   tvorba cien a rozpočtov v stavebníctve
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   11.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   Ing.arch. Jaroslav Lalík Nová 3 Bratislava 831 03
   10.08.2003Zrušeny spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 13.05.1997 Skončenie funkcie: 10.04.2003
   11.03.2003Nové sidlo:
   Štyndlova 10 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 23.06.1998
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob 900 26 Vznik funkcie: 13.05.1997 Skončenie funkcie: 10.04.2003
   10.03.2003Zrušené sidlo:
   Štyndlova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   11.09.2001Nové predmety činnosti:
   kopírovacie, laminovacie a viazacie služby
   činnosť stavbyvedúceho - jednoduché stavby
   činnosť stavebného dozoru - jednoduché stavby
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   23.03.1999Nové sidlo:
   Štyndlova 10 Bratislava
   Noví spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Lýdia Matiašková Štyndlova 10 Bratislava
   22.03.1999Zrušené sidlo:
   Šustekova 2 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.05.1998Noví spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.05.1998Zrušeny spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Viliam Tonhajzer Pečnianska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.05.1997Nové obchodné meno:
   BarTon design, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šustekova 2 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti interiéru, exteriéru a životného prostredia
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve s výnimkou výkonu stavebného dozoru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výroba hračiek z textilu a umelých hmôt
   výroba spomienkových predmetov
   Noví spoločníci:
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob
   Viliam Tonhajzer Pečnianska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Baroš Hlavná 51 Slovenský Grob