Vytvoriť faktúru

URITEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno URITEST
IČO 35718528
DIČ 2021412140
IČ DPH SK2021412140
Dátum vzniku 15 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo URITEST
Krajinská 37
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 148 854 €
Zisk 6 906 €
Aktíva 1 770 317 €
Vlastný kapitál -116 471 €
Kontaktné informácie
Email ba1_info@hobbi.sk
Phone(s) 0240255800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,919,766
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 539,056
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 132,064
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 132,064
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 406,992
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 68,133
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 337,329
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,530
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,374,809
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,055,205
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,055,205
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 54,150
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 54,150
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,150
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,242,410
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,224,262
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,224,262
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 12,000
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,684
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,464
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,044
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,998
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,046
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,901
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,901
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,919,766
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 410,436
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,180,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 399
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 399
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -783,840
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,283
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -786,123
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,906
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,505,306
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 719
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 719
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 18,414
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,673,850
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,432,093
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,432,093
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28,290
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 35,513
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 175,497
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,457
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,323
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,323
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 800,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,024
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,024
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,233,213
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,148,854
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,161,952
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 71,261
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 900,053
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,588
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,071,437
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,034,755
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 148,112
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 676,649
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 842,227
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 602,711
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 213,844
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,672
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,745
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 121,960
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 121,960
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 173,053
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,936
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 77,417
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 373,697
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67,634
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 42,205
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 42,205
O. Kurzové straty (563) 288
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 25,141
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67,631
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,786
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,906
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35718528 DIČ: 2021412140 IČ DPH: SK2021412140
 • Sídlo: URITEST, Krajinská 37, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Csivre Krajinská 10448/37 Bratislava 821 06 05.10.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  František Csivre 6 971 € (100%) Krajinská 10448/37 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kučik Estónska 8592/11 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava
   11.04.2013Nové sidlo:
   Krajinská 37 Bratislava 821 06
   10.04.2013Zrušené sidlo:
   Podunajská 36 Bratislava 821 07
   10.11.2012Nové sidlo:
   Podunajská 36 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v rozsahu vonej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   vedenie účtovníctva
   administratívne služby
   chov vybraných druhov zvierat
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Noví spoločníci:
   František Csivre Krajinská 10448/37 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   František Csivre Krajinská 10448/37 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 05.10.2012
   09.11.2012Zrušené sidlo:
   Závadská 7616/8 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, dovoz, vývoz, tranzit a disribúcia zdrojov ionizujúceho žiarenia, zariadení alebo predmetov, ktoré obsahujú rádioaktívnu látku, alebo zariadení, pri činnosti ktorých vzniká ionizujúce žiarenie
   preprava rádioaktívnych žiaričov
   servis zariadení alebo predmetov, ktoré obsahujú rádiaktívu látku, alebo zariadení, pri činnosti ktorých vzniká ionizujúce žiarenie a prepravu rádioaktývnych žiaričov a to s izotopmi: 22Na. 55fe, 63Ni, 75Se, 109Cd, 133Ba, 147Pm, 152Eu, 169Yb, 170Tm, 198Au, 204Tl, 207Bi, 231Pa, 60Co, 90Sr, 226Ra, 252Cf, 137Cs, 192If, 238Pu-Be, 241Am-Be, 244Cm
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a defektoskopie
   defektoskopická kontrola /s výnimkou tejto činnosti podľa zákona č. 164/1996 Z.z. a s výnimkou defektoskopickej kontroly so zariadením, ktoré je zdrojom ionizujúceho žiarenia/
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Halán Závadská 7616/8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Halán Závadská 7616/8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.10.2008
   11.11.2008Nové sidlo:
   Závadská 7616/8 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Halán Závadská 7616/8 Bratislava 831 06
   Ing. Pavol Kučik Estónska 8592/11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Halán Závadská 7616/8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.10.2008
   10.11.2008Zrušené sidlo:
   Vrbová 10 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava
   13.02.2002Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Jozef Babjak Janka Kráľa 3 Humenné
   RNDr. Nora Dobiášová Slovenskej jednoty 36 Košice
   RNDr. Terézia Katoczová Ružínska 3 Košice
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Babjak Janka Kráľa 3 Humenné
   30.04.1999Noví spoločníci:
   Jozef Babjak Janka Kráľa 3 Humenné
   RNDr. Nora Dobiášová Slovenskej jednoty 36 Košice
   RNDr. Terézia Katoczová Ružínska 3 Košice
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava
   29.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Babjak Janka Kráľa 3 Humenné
   RNDr. Nora Dobiášová Slovenskej jednoty 36 Košice
   RNDr. Terézia Katoczová Ružínska 3 Košice
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava
   16.07.1998Nové obchodné meno:
   URITEST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vrbová 10 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, dovoz, vývoz, tranzit a disribúcia zdrojov ionizujúceho žiarenia, zariadení alebo predmetov, ktoré obsahujú rádioaktívnu látku, alebo zariadení, pri činnosti ktorých vzniká ionizujúce žiarenie
   preprava rádioaktívnych žiaričov
   servis zariadení alebo predmetov, ktoré obsahujú rádiaktívu látku, alebo zariadení, pri činnosti ktorých vzniká ionizujúce žiarenie a prepravu rádioaktývnych žiaričov a to s izotopmi: 22Na. 55fe, 63Ni, 75Se, 109Cd, 133Ba, 147Pm, 152Eu, 169Yb, 170Tm, 198Au, 204Tl, 207Bi, 231Pa, 60Co, 90Sr, 226Ra, 252Cf, 137Cs, 192If, 238Pu-Be, 241Am-Be, 244Cm
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a defektoskopie
   defektoskopická kontrola /s výnimkou tejto činnosti podľa zákona č. 164/1996 Z.z. a s výnimkou defektoskopickej kontroly so zariadením, ktoré je zdrojom ionizujúceho žiarenia/
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Jozef Babjak Janka Kráľa 3 Humenné
   RNDr. Nora Dobiášová Slovenskej jednoty 36 Košice
   RNDr. Terézia Katoczová Ružínska 3 Košice
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Babjak Janka Kráľa 3 Humenné
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava