Vytvoriť faktúru

YIT Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno YIT Slovakia
IČO 35718625
Dátum vzniku 27 Mája 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo YIT Slovakia
Račianska 153/A
83154
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 178 835 €
Zisk -209 906 €
Aktíva 38 085 382 €
Vlastný kapitál 5 457 359 €
Kontaktné informácie
Email info@yit.sk
Phone(s) 0250277110
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,303,629
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 793,042
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,335
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,335
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 674,373
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 159,168
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 353,173
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 160,560
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,472
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 117,334
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 117,334
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,911,858
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30,187,190
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,144
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,689,916
3. Výrobky (123) - /194/ 12,857,414
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,594,716
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 851,381
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 181,568
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 181,568
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 57,018
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 612,795
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,757,278
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,269,521
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,269,521
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 1,167,955
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,615,200
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,704,602
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 116,009
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,291
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 102,718
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,598,729
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,638,310
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 896,499
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 63,920
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,303,629
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,547,746
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 782,500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 782,500
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 272
2. Ostatné fondy (427, 42X) 272
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,025,120
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 828,505
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,853,625
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -209,906
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,755,883
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,482,441
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,382,012
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 1,382,012
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 95,555
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,874
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 99,321
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 99,321
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 33,831,898
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,999,619
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,999,619
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 19,246,496
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 151,100
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 96,105
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 326,526
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,047
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,342,223
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 737,969
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,604,254
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24,049,041
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,178,835
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,388,204
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 15,382,569
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,543,696
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,150,612
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 89,723
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 624,031
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,078,837
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,412,047
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,688,916
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 6,750
D. Služby (účtová skupina 51) 16,675,084
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,296,455
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,327,397
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 70,012
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 807,143
4. Sociálne náklady (527, 528) 91,903
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 85,565
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 116,147
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 116,147
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 52,523
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 42,962
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,702,388
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 99,998
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,682,284
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41,854
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20,818
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 19,448
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,370
XII. Kurzové zisky (663) 1,115
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 19,921
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 554,313
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 134,460
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 393,216
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 393,216
O. Kurzové straty (563) 176
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 26,461
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -512,459
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -412,461
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -202,555
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,306
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -210,861
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -209,906
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016