Vytvoriť faktúru

SEWS Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEWS Slovakia
IČO 35718641
DIČ 2020137009
IČ DPH SK2020137009
Dátum vzniku 27 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEWS Slovakia
Pivovarnícka 3509/20
95501
Topoľčany
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 613 171 €
Zisk -48 854 €
Aktíva 8 573 894 €
Vlastný kapitál 4 614 108 €
Kontaktné informácie
Email beata.belisova@sews-e.sk
Phone(s) 0385320844, 0385357104
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,633,159
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,399,999
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,399,999
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,302,205
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 97,794
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,230,011
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,506,243
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 850,480
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 791,452
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,028
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 654,457
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,306
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 723,768
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,105
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 722,663
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,149
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,149
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,633,159
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,462,533
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,912,268
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,912,268
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 791,227
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 791,227
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,192,108
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,142,298
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,334,406
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -48,854
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,626
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 93,237
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,451
12. Odložený daňový záväzok (481A) 91,786
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,566
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,383
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,383
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 183
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 71,823
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 71,823
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,908,173
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,613,171
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 779
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 3,907,394
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -608,720
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,363,893
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,949,825
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,529,287
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 779
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,103,279
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -171,420
D. Služby (účtová skupina 51) 910,909
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,190,087
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,544,684
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 575,614
4. Sociálne náklady (527, 528) 69,789
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,572
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) -121,969
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 364,000
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -485,969
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,360,354
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -3,468
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 245,164
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 83,884
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 455,906
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 76
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 72
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,551
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 18,251
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 498
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 17,753
O. Kurzové straty (563) 3,309
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,991
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,475
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 59,409
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 108,263
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,477
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 91,786
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -48,854
Dátum aktualizácie údajov: 10.10.2016
 • IČO:35718641 DIČ: 2020137009 IČ DPH: SK2020137009
 • Sídlo: SEWS Slovakia, Pivovarnícka 3509/20, 95501, Topoľčany
 • Dátum vzniku: 27 Mája 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.12.2000Nové sidlo:
   Pivovarnícka 3509/20 Topoľčany 955 01
   15.02.2000Nové obchodné meno:
   SEWS Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Sumitomo Electric Wiring Systems (Europe) Limited Prospect House, Cemetery Road, Silverdale, Newcastle-under-Lyme ST5 6PA Staffordshire Anglicko
   02.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Kevin Philips 39 Wern Road, Ystalyfera Swansea Veľká Británia dlhodobý pobyt na území SR : Margarétova 2693/2 Topoľčany
   27.05.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba káblových zväzkov a vodičov pre automobilový priemysel
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ