Vytvoriť faktúru

OMEGA Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OMEGA Slovakia
Stav V likvidácii
IČO 35718684
DIČ 2020218277
IČ DPH SK2020218277
Dátum vzniku 16 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMEGA Slovakia
Galbavého 1
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 248 €
Zisk -5 667 €
Aktíva 33 053 €
Vlastný kapitál -21 044 €
Kontaktné informácie
Email firma@omegaslovakia.sk
Phone(s) 0243412361, 0905315573
Mobile phone(s) +421905341830, 0905315573
Fax(es) 0243412361
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,316
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 805
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 805
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 805
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,511
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,085
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,085
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,702
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,502
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,502
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 169
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 31
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,724
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,015
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,709
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,316
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,988
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,734
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,734
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,408
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 489
2. Ostatné fondy (427, 42X) 919
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -38,463
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -38,463
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,667
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,304
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 46,304
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 46,301
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,301
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,248
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,265
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,983
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,260
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,826
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,262
D. Služby (účtová skupina 51) 4,078
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 94
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 94
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,012
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,901
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 39
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 6
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 694
O. Kurzové straty (563) 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 610
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -655
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,667
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,667
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016