Vytvoriť faktúru

IMADREV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMADREV
IČO 35718692
DIČ 2021344336
IČ DPH SK2021344336
Dátum vzniku 19 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMADREV
Na Bystričku 39
02302
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 86 584 €
Zisk -79 701 €
Aktíva 970 675 €
Vlastný kapitál 425 477 €
Kontaktné informácie
Email martin@imadrev.sk
Phone(s) 0414386472
Mobile phone(s) 0905867143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 827,093
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 845,688
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,000
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 839,688
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 839,098
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 590
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -18,865
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 200
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -19,100
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -19,100
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -19,100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 270
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 270
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 827,093
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 300,776
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 433,525
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -59,687
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -59,687
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -79,701
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 141,726
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 399
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 399
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 138,413
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 78,258
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,258
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,648
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,670
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,783
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 231
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,823
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,538
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,538
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 597
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 779
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 384,591
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 343,013
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 41,578
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 86,584
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 86,584
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,240
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 30,285
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,059
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 166,124
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,320
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,484
D. Služby (účtová skupina 51) 8,044
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 40,845
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 29,626
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,181
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,038
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 92,642
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 92,642
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,784
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -79,540
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,677
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 161
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 26
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 26
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 135
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -161
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -79,701
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -79,701
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35718692 DIČ: 2021344336 IČ DPH: SK2021344336
 • Sídlo: IMADREV, Na Bystričku 39, 02302, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Mája 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.07.2004Nové obchodné meno:
   IMADREV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   163 Krásno nad Kysucou 023 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Janovec 74 Dohňany 020 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Janovec 74 Dohňany 020 01 Vznik funkcie: 09.12.2003
   25.07.2004Zrušené obchodné meno:
   EUZUPEJA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Zuzana Valášková Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   RNDr. Zuzana Valášková Kadnárova 2 Bratislava 831 05 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   25.01.1999Noví spoločníci:
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Zuzana Valášková Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Zuzana Valášková Kadnárova 2 Bratislava 831 05 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Zuzana Janovcová Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Zuzana Janovcová Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   19.05.1997Nové obchodné meno:
   EUZUPEJA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   reklamné činnosti
   automatizované spracovanie údajov
   kúpa a predaj tovaru-veľkoobchod
   poskytovanie software-predaj hotových programov
   vydavateľská činnosť
   školiace a poradenské služby v oblasti matematiky, fyziky, výpočtovej techniky a informatiky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Zuzana Janovcová Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Zuzana Janovcová Kadnárova 2 Bratislava 831 05
   RNDr. Peter Švaňa, CSc. Muškátová 20 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   Ján Valášek, CSc. Kadnárova 2 Bratislava 831 05 Skončenie funkcie: 09.12.2003
   RNDr. Eugen Viszus, CSc. Hálova 13 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 09.12.2003