Vytvoriť faktúru

Sanatórium AT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Sanatórium AT
IČO 35718706
DIČ 2020974186
Dátum vzniku 27 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sanatórium AT
Osuského 10
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 232 811 €
Zisk 10 088 €
Aktíva 168 884 €
Vlastný kapitál 153 062 €
Kontaktné informácie
Email sanatoriumat@slovanet.sk
Webová stránka http://www.sanatoriumat.sk/
Phone(s) +421262246466, +421262246836
Mobile phone(s) +421905503258
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 177,040
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,858
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,858
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 941
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,917
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 153,280
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 67,137
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 144
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 144
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 66,993
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,268
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,268
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,268
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 65,875
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,890
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 43,985
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,902
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,902
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 177,040
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,151
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,323
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,598
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,598
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 123,503
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 123,503
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,088
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,889
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,996
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,996
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,109
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,200
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,200
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,643
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,336
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,448
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 482
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 784
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 784
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 232,811
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 225,831
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,980
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 215,797
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 56,062
D. Služby (účtová skupina 51) 36,751
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 113,251
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 92,353
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,643
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,255
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 844
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,961
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,961
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,928
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,014
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 133,018
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,987
O. Kurzové straty (563) 16
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,971
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,984
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,030
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,942
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,942
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,088
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
Files
4199416.tif
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016