Vytvoriť faktúru

CHYOSLA - STAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CHYOSLA - STAV
IČO 35718811
DIČ 2020228023
IČ DPH SK2020228023
Dátum vzniku 28 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHYOSLA - STAV
Pri Šajbách 1
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 046 599 €
Zisk 9 109 €
Aktíva 981 666 €
Vlastný kapitál 906 €
Kontaktné informácie
Email chyosla-stav@chyosla-stav.sk
Phone(s) 0326401350, 0244872354, 0244872356, 0244872358, 0265961507
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 940,239
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 617,811
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 617,811
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 97,618
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 440,436
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 79,757
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 320,254
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 228,963
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 228,963
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 77,806
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 76,412
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 76,412
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 88
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,306
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,485
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,976
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,509
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,174
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,174
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 940,239
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,639
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,421
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,421
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,109
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 926,165
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 817,037
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 816,477
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 560
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 102,288
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 81,416
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,416
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 233
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,022
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,039
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,463
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 115
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,840
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,840
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 12,435
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 12,435
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,038,313
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,046,599
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,038,313
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,286
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,035,109
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 433,340
D. Služby (účtová skupina 51) 334,048
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 171,105
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 123,923
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,975
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,207
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,412
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 72,006
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 72,006
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,457
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,741
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,490
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 270,925
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 268
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 267
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,005
O. Kurzové straty (563) 401
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 604
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -737
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,753
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,644
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,644
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,109
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016