Vytvoriť faktúru

TORZO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TORZO
IČO 35718935
DIČ 2020219872
IČ DPH SK2020219872
Dátum vzniku 26 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TORZO
Hlavná 3
91701
Trnava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 390 109 €
Zisk 319 €
Aktíva 743 256 €
Vlastný kapitál 193 101 €
Kontaktné informácie
Email torzo@torzo.sk
Phone(s) 0335514033
Fax(es) 0335514032
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 695,762
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 27,063
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 27,063
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,032
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,031
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 668,355
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 359,187
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 55
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 359,132
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 295,080
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 225,541
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 225,541
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,980
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 62,559
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,088
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,205
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,883
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 344
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 344
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 695,762
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 197,343
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 245,635
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -55,914
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -55,914
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 319
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 498,229
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,733
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,245
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,335
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 3,153
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 346,894
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 202,773
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 202,773
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 135,310
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 733
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 654
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 381
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,043
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 108
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 108
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 142,494
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 190
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 190
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 380,132
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 390,109
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 350,784
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,349
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,676
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 365,353
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 255,087
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,636
D. Služby (účtová skupina 51) 46,781
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,425
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,929
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,540
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,956
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 357
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,956
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,956
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,749
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 17,167
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 195
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,756
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,629
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 76
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 74
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,165
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,212
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,212
O. Kurzové straty (563) 5,040
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,913
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,089
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,667
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,348
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,348
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 319
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016