Vytvoriť faktúru

DON - Interier servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DON - Interier servis
IČO 35719079
DIČ 2020250309
IČ DPH SK2020250309
Dátum vzniku 26 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DON - Interier servis
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 933 722 €
Zisk 70 €
Aktíva 609 857 €
Vlastný kapitál 20 246 €
Kontaktné informácie
Email info@dvere.sk
Webová stránka http://www.dvere.sk
Phone(s) +421253416777
Mobile phone(s) +421919102030, +421905111111
Fax(es) 0253416778
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 623,570
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 160,930
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 160,930
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 160,930
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 415,809
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,368
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 114
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,254
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 286,353
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 283,473
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 283,473
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,510
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,370
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 98,088
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,990
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 93,098
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 46,831
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,807
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 42,024
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 623,570
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,398
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 614,797
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,012
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,300
12. Odložený daňový záväzok (481A) 13,712
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 593,625
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 530,363
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 530,363
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 768
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,522
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,902
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,702
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,368
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,160
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,160
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 375
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 375
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,933,762
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,933,722
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,720,667
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 213,095
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -858
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 817
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,928,468
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,423,429
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41,335
D. Služby (účtová skupina 51) 188,698
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 247,062
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 179,064
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 60,659
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,339
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,808
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,540
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,540
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,478
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,118
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,254
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 279,442
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 73
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 66
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,520
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,516
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,447
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,807
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,737
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 857
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015