Vytvoriť faktúru

GROTTO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GROTTO
IČO 35719184
DIČ 2020266413
IČ DPH SK2020266413
Dátum vzniku 26 Mája 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo GROTTO
Dunajská 25
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 298 789 €
Zisk -866 737 €
Aktíva 12 598 568 €
Vlastný kapitál 6 764 052 €
Kontaktné informácie
Email grotto@grotto.sk
Webová stránka http://www.grotto.sk
Phone(s) +421456744674, +421456743380, +421456743381, +421456744185
Mobile phone(s) +421903826627
Fax(es) 0456743381
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,215,243
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,948,279
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 61,557
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 57,414
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,143
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,886,722
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,189
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,973,497
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,885,439
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 16,597
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,028,059
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,704
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,704
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,055
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,055
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,055
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,014,843
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 992,450
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 992,450
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,393
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,457
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 279
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,178
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 238,905
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 353
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 97,000
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 141,552
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,215,243
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,003,226
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,980,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,980,000
A.II. Emisné ážio (412) 584,213
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,089
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,089
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -33,356
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -33,356
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 329,017
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 329,017
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -866,737
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,583,980
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 251,099
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 29,519
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 32,216
12. Odložený daňový záväzok (481A) 189,364
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 12,523
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 12,523
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 995,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,284,503
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 863,081
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 863,081
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 128,836
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 51,995
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 100,807
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 273,398
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 866,386
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 40,652
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,143
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,509
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 203
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,628,037
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 2,308,192
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 319,845
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,298,789
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,828
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 198,526
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,630,099
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 49,211
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 416,125
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,079,795
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,828
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 668,429
D. Služby (účtová skupina 51) 271,689
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 799,103
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 570,552
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 196,297
4. Sociálne náklady (527, 528) 32,254
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,866
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,012,804
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,012,804
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 51,806
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 150,931
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106,339
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -781,006
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 888,507
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46,613
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 43,646
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 43,646
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,967
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -46,613
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -827,619
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 39,118
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 36,238
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -866,737
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2015