Vytvoriť faktúru

YGGDRASILL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno YGGDRASILL
IČO 35719559
DIČ 2020210170
Dátum vzniku 28 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo YGGDRASILL
Hálova 18
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 840 €
Zisk 454 €
Aktíva 5 354 €
Vlastný kapitál -288 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,149
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,149
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,968
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,968
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,968
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,181
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 821
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 360
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,149
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 166
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 226
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 226
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,154
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,154
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 454
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,983
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 294
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 294
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,223
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 86
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 346
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 311
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 201
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 201
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,265
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,840
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,840
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,840
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,312
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,485
D. Služby (účtová skupina 51) 1,598
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,220
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,440
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 150
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,604
4. Sociálne náklady (527, 528) 26
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,528
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,757
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 594
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 185
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 185
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 409
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -594
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 934
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 454
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015