Vytvoriť faktúru

VIPA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIPA
IČO 35719621
DIČ 2020971590
IČ DPH SK2020971590
Dátum vzniku 03 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIPA
Pribišova 1
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 95 977 €
Zisk 1 486 €
Aktíva 241 555 €
Vlastný kapitál 17 029 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905787724
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 230,100
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 144,845
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 144,845
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 40,992
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 100,202
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,651
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,999
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 70,987
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 70,987
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,987
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,012
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,934
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,078
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,256
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,256
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 230,100
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,515
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,364
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,364
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,025
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,783
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,758
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,486
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 211,585
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 673
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 673
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 210,912
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,257
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,257
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 192,150
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 318
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 734
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,217
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,236
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 94,917
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 95,977
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 94,917
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,060
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 93,299
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,028
D. Služby (účtová skupina 51) 31,375
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,074
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,755
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,310
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,009
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,538
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,673
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,673
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,614
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,997
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,678
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,514
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 233
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 233
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -232
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,446
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,486
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015