Vytvoriť faktúru

PATRIOT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PATRIOT
IČO 35719656
DIČ 2020266479
IČ DPH SK2020266479
Dátum vzniku 03 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PATRIOT
Gessayova 10
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 470 977 €
Zisk 3 887 €
Aktíva 3 233 335 €
Vlastný kapitál 136 352 €
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,003,030
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,690,364
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,530,801
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 32,216
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,383,931
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 114,654
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 159,563
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 159,563
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 307,866
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40,527
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 40,527
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,527
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 267,339
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 247,163
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,176
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,800
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,800
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,003,030
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 171,959
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 169,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,283
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,283
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 31,719
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 31,719
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -43,230
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 53,675
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -96,905
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,887
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,625,202
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,912
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 19,912
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,563,045
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,245
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 41,970
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,970
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,004
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -729
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 205,869
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 205,869
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 377,699
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 470,977
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 377,699
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 60,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,278
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 383,916
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,841
D. Služby (účtová skupina 51) 88,572
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,282
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 192,293
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 192,293
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 49,625
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,834
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,469
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,061
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 286,286
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,275
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,275
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,275
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82,113
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 79,515
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 79,515
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,598
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -79,838
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,223
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,336
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,336
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,887
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015