Vytvoriť faktúru

VIRTUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIRTUS
IČO 35719664
DIČ 2020218365
IČ DPH SK2020218365
Dátum vzniku 04 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIRTUS
Lamačská cesta 111
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 714 729 €
Zisk 9 790 €
Aktíva 564 375 €
Vlastný kapitál 87 949 €
Kontaktné informácie
Email virtus@virtus-sk.com
Webová stránka http://www.virtus-sk.com
Phone(s) +421264530785, +421264530789
Fax(es) 0264530787
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 288,799
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,010
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,010
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,010
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 267,577
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22,613
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,613
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 189,387
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 189,293
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 189,293
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 94
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 55,577
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,287
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 49,290
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,212
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,212
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 288,799
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 97,740
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,012
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,012
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 80,299
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 80,299
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,790
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 191,059
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,765
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 8,748
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 8,748
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 17
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 156,213
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 128,643
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 128,643
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,460
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,479
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,154
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 477
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,081
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,081
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,000
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 714,060
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 714,729
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 639,338
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 74,710
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 681
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 698,587
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 503,161
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,985
D. Služby (účtová skupina 51) 98,598
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 72,522
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 55,760
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,326
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,436
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,142
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,934
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,934
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 245
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,142
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,304
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,492
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 60
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 60
O. Kurzové straty (563) 15
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,417
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,483
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,659
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,869
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,869
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,790
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 07.09.2015