Vytvoriť faktúru

KOMART - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOMART
IČO 35719737
DIČ 2020228353
IČ DPH SK2020228353
Dátum vzniku 28 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOMART
Hurbanovo námestie 8
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 336 €
Zisk 12 758 €
Aktíva 738 351 €
Vlastný kapitál 427 237 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254412440
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 739,157
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 75,279
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 37,208
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,369
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,093
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,487
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 781,526
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 408,038
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 541,061
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 541,061
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 678,923
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 18,455
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 128,172
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -971,331
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,758
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 373,488
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 303,032
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 70,456
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 148
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 740
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 897
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 68,671
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 51,336
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,000
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 43,333
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 35,774
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,447
C. Služby (účtová skupina 51) 6,727
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,907
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,723
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,970
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,562
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,174
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3,590
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 3,319
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 271
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,434
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 3,319
M. Nákladové úroky (562) 162
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,953
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,844
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,718
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,758
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016