Vytvoriť faktúru

SLZ NOVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLZ NOVA
IČO 35719796
DIČ 2020074540
IČ DPH SK2020074540
Dátum vzniku 09 Júna 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SLZ NOVA
Hlavná 133
98111
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 518 240 €
Zisk -129 213 €
Aktíva 12 029 325 €
Vlastný kapitál 10 469 668 €
Kontaktné informácie
Email ofu.slz@gmail.com
Phone(s) 0475424010
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,874,755
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,462,418
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 824,869
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 824,869
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,541,995
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 709,892
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,893,909
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 451,722
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 486,472
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,095,554
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 232,357
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 863,197
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,412,156
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 286,127
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 276,414
3. Výrobky (123) - /194/ 2,917
4. Zvieratá (124) - /195/ 207
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,527
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 1,062
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,100,405
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,867,841
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,867,841
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,084,250
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 148,314
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,338
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,338
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,286
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,866
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,420
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 181
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 181
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,874,755
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,340,456
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,045,210
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,045,210
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 22,046
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 38,207
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 38,207
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,635,794
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,634
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,644,428
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -129,213
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,534,299
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 132,001
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 39,052
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 39,052
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 10,594
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 14,719
12. Odložený daňový záväzok (481A) 67,636
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,352,862
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,015,236
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,662
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 311,963
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 49,436
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 476,590
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 518,240
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 88,703
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 226,681
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 161,206
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,808
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 34,842
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 622,453
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 56,477
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 175,996
D. Služby (účtová skupina 51) 256,415
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 32,519
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 95,552
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 95,552
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,744
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,750
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -104,213
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,490
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18,141
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 17,940
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 199
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,261
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 264
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 38,264
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 38,264
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,733
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,120
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -126,333
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -129,213
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35719796 DIČ: 2020074540 IČ DPH: SK2020074540
 • Sídlo: SLZ NOVA, Hlavná 133, 98111, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Júna 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.06.1997Nové sidlo:
   Hlavná 133 Hnúšťa 981 11
   22.06.1997Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   09.06.1997Nové obchodné meno:
   SLZ NOVA a.s.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 832 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jaroslava Maceková Štúrova 83 Kokava nad Rimavicou
   Ing. Juraj Šipoš Aténska 9 Košice
   Alexander František Zvrškovec Okružná 14 Dolný Kubín