Vytvoriť faktúru

PROCESS TECHNIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROCESS TECHNIK
IČO 35720069
DIČ 2021356128
IČ DPH SK2021356128
Dátum vzniku 11 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROCESS TECHNIK
Akademická 2
95007
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 220 846 €
Zisk 106 048 €
Aktíva 625 440 €
Vlastný kapitál 453 019 €
Kontaktné informácie
Email process@processtechnik.sk
Phone(s) 0376554211, 0377332901
Fax(es) 0377333274
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 643,564
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 55,545
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 55,545
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 55,545
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 587,667
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,485
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,485
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 348,066
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 347,376
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 347,376
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 690
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 234,116
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,596
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 226,520
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 352
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 352
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 643,564
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 412,434
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 680
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 680
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 299,067
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 299,067
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 106,048
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 231,130
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 868
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 868
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 230,262
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 228,705
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 228,705
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 786
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,770
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,590
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -18,589
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,220,846
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,039,663
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 180,728
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,111,235
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 378,610
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 220,906
D. Služby (účtová skupina 51) 285,608
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 196,188
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 142,674
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 50,192
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,322
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,998
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,740
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,740
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,185
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 109,611
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 335,267
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 976
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 143
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 143
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 833
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,539
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,539
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,563
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 106,048
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 106,048
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015