Vytvoriť faktúru

ALFA INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALFA INVEST
IČO 35720085
DIČ 2020267348
IČ DPH SK2020267348
Dátum vzniku 10 Júna 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ALFA INVEST
Moyzesova 3
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 158 €
Zisk 14 884 €
Aktíva 914 793 €
Vlastný kapitál 869 295 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 931,807
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 864,970
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 60,320
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,000
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 54,320
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 804,650
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 95,010
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 709,640
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,974
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,545
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,131
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,131
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,414
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,429
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,205
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,224
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 863
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 863
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 931,807
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 903,678
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,633
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,633
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 71,442
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 71,442
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 777,519
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 777,519
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,884
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,129
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 27,894
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 27,894
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 235
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 235
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 71,080
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,158
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 29,158
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,957
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,477
D. Služby (účtová skupina 51) 11,841
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 258
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 258
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,341
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,341
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,040
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,799
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -17,318
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41,921
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 6,500
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 6,500
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35,003
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 35,003
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 364
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 359
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 54
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,565
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,666
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,666
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,899
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 37,356
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,557
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,673
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,673
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,884
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35720085 DIČ: 2020267348 IČ DPH: SK2020267348
 • Sídlo: ALFA INVEST, Moyzesova 3, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslava Ševčíková predseda Tesáre 250 Topoľčany 956 21 10.08.2011
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.08.2011Nové sidlo:
   Moyzesova 3 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslava Ševčíková - predseda Tesáre 250 Topoľčany 956 21 Vznik funkcie: 10.08.2011
   30.08.2011Zrušené sidlo:
   Krížna 24 Bratislava 811 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Ševčík - predseda Púpavová 1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 07.02.2006
   Miroslava Ševčíková - člen Tesáre 250 Topoľčany 956 21 Vznik funkcie: 31.07.2005
   Ing. Otília Šturdíková - člen Veternicová 31 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.08.2005
   07.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Ševčík - predseda Púpavová 1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 07.02.2006
   06.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.07.2005
   15.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Otília Šturdíková - člen Veternicová 31 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 22.08.2005
   14.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Oravkin - člen 487 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 31.07.2005
   16.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Oravkin - člen 487 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 31.07.2005
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.07.2005
   Miroslava Ševčíková - člen Tesáre 250 Topoľčany 956 21 Vznik funkcie: 31.07.2005
   15.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Batík Lipského 4 Bratislava
   Mgr. Jozef Oravkin 487 Heľpa 976 68
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   11.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Batík Lipského 4 Bratislava
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík - predseda M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   10.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ladislav Vaškovič - predseda Dunajská 24 Bratislava
   10.06.1997Nové obchodné meno:
   ALFA INVEST a.s.
   Nové sidlo:
   Krížna 24 Bratislava 811 00
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   prieskum trhu
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Jozef Oravkin 487 Heľpa 976 68
   Ing. Mgr. Ľuboš Ševčík M. Marečka 9 Bratislava 841 07
   Ing. Ladislav Vaškovič - predseda Dunajská 24 Bratislava