Vytvoriť faktúru

DESTIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DESTIN
IČO 35720166
DIČ 2020266677
IČ DPH SK2020266677
Dátum vzniku 06 Júna 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo DESTIN
Teplica 893
91621
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 462 745 €
Zisk 2 090 €
Aktíva 747 868 €
Vlastný kapitál 309 996 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0327787107, 0327787279, 0327787980
Fax(es) 0327787107
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 630,403
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 276,706
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 276,706
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,165
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 235,145
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,396
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 349,900
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 63,103
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 63,103
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 245,199
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 240,033
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,033
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 3,319
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 850
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 997
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,598
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,647
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,951
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,797
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,797
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 630,403
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 312,087
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,153
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,153
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 243,644
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 243,644
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,090
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,316
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 457
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 457
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 237,247
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,168
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,168
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 191,433
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,989
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,769
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,696
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 192
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,154
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,154
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,458
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,461,979
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,462,745
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,461,980
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 765
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,448,300
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 459,423
D. Služby (účtová skupina 51) 685,741
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 226,426
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 162,092
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 56,303
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,031
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,662
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 61,367
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 61,367
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,681
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,445
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 316,816
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 114
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 110
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,028
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,493
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,493
O. Kurzové straty (563) 1,820
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,715
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,914
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,531
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,441
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,441
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,090
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015