Vytvoriť faktúru

PEMAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PEMAR
IČO 35720221
DIČ 2021411777
IČ DPH SK2021411777
Dátum vzniku 04 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEMAR
Karloveské rameno 6
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 187 029 €
Zisk 51 751 €
Aktíva 1 107 812 €
Vlastný kapitál 134 301 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,159,627
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,132,503
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,132,503
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 357,798
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 525,941
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 86,405
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 162,359
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,137
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,062
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,062
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,062
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,075
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 244
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,831
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 987
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 987
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,159,627
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,053
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86,927
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 40,703
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 70,657
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -29,954
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,751
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 973,574
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 309,696
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,785
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,785
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 300,766
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,146
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 663,878
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 187,029
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 181,160
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,869
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 120,596
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,565
D. Služby (účtová skupina 51) 9,546
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,604
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 87,881
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 87,881
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 66,433
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 168,049
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 35
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 31
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 121
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 121
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 66,347
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,596
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,596
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,751
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015