Vytvoriť faktúru

HOFFMAN a ALBRECHT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HOFFMAN a ALBRECHT
IČO 35720379
DIČ 2020267051
IČ DPH SK2020267051
Dátum vzniku 11 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOFFMAN a ALBRECHT
Obchodná 35
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 241 433 €
Zisk -47 662 €
Aktíva 1 874 000 €
Vlastný kapitál -259 972 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252920983, 0252932647
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,763,713
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,613,354
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,613,354
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 22,174
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,420,142
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,607
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 161,492
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 3,939
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 144,026
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,895
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,696
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,696
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 199
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 7,570
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 7,570
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 111,561
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,069
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 101,492
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,333
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,633
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,700
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,763,713
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -307,634
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -267,276
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -267,276
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,662
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,047,902
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 155
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 155
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,618,036
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,358
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,358
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,599,238
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 79
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 149
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,212
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 700
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 700
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 429,011
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 23,445
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -235
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 23,680
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 241,422
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 241,433
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 300
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 241,121
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 283,576
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,767
D. Služby (účtová skupina 51) 62,885
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,728
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,753
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 962
4. Sociálne náklady (527, 528) 13
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,238
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 166,633
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 166,633
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 957
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,368
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -42,143
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 144,769
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,564
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,564
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,559
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -46,702
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -47,662
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015