Vytvoriť faktúru

FORTUNA LIBRI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FORTUNA LIBRI
IČO 35720441
DIČ 2020252740
IČ DPH SK2020252740
Dátum vzniku 16 Júna 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo FORTUNA LIBRI
Zadunajská cesta 8
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 365 910 €
Zisk 26 759 €
Aktíva 2 457 315 €
Vlastný kapitál 1 002 719 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.fortunalibri.sk
Phone(s) +421268204701, +421268204700
Fax(es) 0268204740
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,084,857
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 656,357
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 75,114
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 75,114
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,365
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,015
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 350
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 558,878
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 29,700
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 529,178
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,308,502
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 711,463
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 39,024
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 672,439
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 358,149
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 356,165
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 356,165
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,984
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 238,890
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,643
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 231,247
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 119,998
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 5,082
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 114,916
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,084,857
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 914,371
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 38,917
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 38,917
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,262
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,262
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 846,101
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,377,087
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -530,986
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,759
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,103,290
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,874
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 7,154
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,720
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,016,544
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 724,352
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 724,352
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 241,984
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,406
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,496
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,912
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 394
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,691
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,691
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 89
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 75,092
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 67,196
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 184
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 67,012
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,365,910
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,176,560
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 161,173
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,177
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,358,352
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 635,568
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,821
D. Služby (účtová skupina 51) 415,264
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 218,468
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 155,620
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 55,949
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,899
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 970
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,364
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,364
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 15,412
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,485
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,558
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 265,080
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36,073
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21,182
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21,182
XII. Kurzové zisky (663) 14,891
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,989
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,931
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,931
O. Kurzové straty (563) 1,519
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,539
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 22,084
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,642
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,759
Dátum aktualizácie údajov: 18.05.2016