Vytvoriť faktúru

S T A U R A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno S T A U R A
IČO 35720484
DIČ 2020250518
IČ DPH SK2020250518
Dátum vzniku 02 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S T A U R A
Bajzova ulica 9
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 323 997 €
Zisk 34 524 €
Aktíva 297 459 €
Vlastný kapitál 153 121 €
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 33,265
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 33,265
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,049
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 318,813
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,085
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,271
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 288,636
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 352,078
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 187,645
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 145,818
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 34,524
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 164,433
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 118,062
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100,495
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,846
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,698
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,023
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 710
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45,711
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -50
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 323,997
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 107,050
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 214,876
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,280
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 791
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 274,206
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 90,602
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,260
C. Služby (účtová skupina 51) 125,100
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,957
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 402
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 26,891
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,994
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 49,791
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 98,964
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,602
M. Nákladové úroky (562) 4,800
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 802
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,602
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 44,189
P. Daň z príjmov (591, 595) 9,665
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 34,524
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.05.2016