Vytvoriť faktúru

ROJAX GASTRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROJAX GASTRO
IČO 35720654
DIČ 2020250705
IČ DPH SK2020250705
Dátum vzniku 18 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROJAX GASTRO
Zelená 5
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 290 568 €
Zisk -39 130 €
Kontaktné informácie
Email perugia@perugia.sk
Webová stránka http://www.perugia.sk
Phone(s) +421254431818, +421254431821, +421254431824, +421254641942, +421254641943, +421259203400
Fax(es) 0254431821
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 830,931
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 790,255
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 790,255
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 265,551
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 493,379
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,205
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 24,120
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,676
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,085
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,085
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,645
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,959
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,959
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,686
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,946
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26,946
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 830,931
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 788,065
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,088,612
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -297,930
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -297,930
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,130
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,866
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,262
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,639
12. Odložený daňový záväzok (481A) 623
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,538
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -15,152
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -15,152
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,244
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,279
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,988
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,179
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,066
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 290,568
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 285,094
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 5,474
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 320,445
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 138,006
D. Služby (účtová skupina 51) 22,660
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 129,639
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 91,863
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,806
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,970
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 29,585
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 555
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,877
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 129,902
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,253
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,230
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,230
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,023
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,253
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,130
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,130
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016