Vytvoriť faktúru

PT ENGINEERING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PT ENGINEERING
IČO 35720743
DIČ 2020228309
IČ DPH SK2020228309
Dátum vzniku 16 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PT ENGINEERING
Gruzínska 18
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 357 130 €
Zisk 554 425 €
Aktíva 651 945 €
Vlastný kapitál 590 696 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243413238
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,705,490
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 325,056
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 325,056
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 223
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 69,495
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 255,338
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,377,647
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,130
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,117
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 956,333
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 155,612
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,612
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 800,021
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 205
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 495
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 404,184
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,243
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 401,941
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,787
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,787
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,705,490
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,630,694
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 865
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 865
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,068,765
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,068,765
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 554,425
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,796
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,298
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,298
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 67,287
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,670
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,670
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,843
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,790
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,618
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,366
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,211
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,211
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,264,818
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,357,130
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,264,818
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 91,534
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 778
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 637,210
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 92,544
D. Služby (účtová skupina 51) 274,351
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 149,243
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 106,288
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,908
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,047
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,349
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,983
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,983
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 91,534
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,206
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 719,920
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 897,923
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 75
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 33
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 33
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,507
O. Kurzové straty (563) 153
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,354
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,432
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 715,488
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 161,063
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 163,940
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,877
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 554,425
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.11.2016