Vytvoriť faktúru

SPINET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPINET
IČO 35720905
DIČ 2020250221
IČ DPH SK2020250221
Dátum vzniku 17 Júna 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SPINET
Sabinovská 3
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 945 604 €
Zisk 68 702 €
Aktíva 423 304 €
Vlastný kapitál 293 252 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.spinet.sk
Phone(s) +421244372857
Mobile phone(s) +421910803010, +421910803040, +421910804040
Fax(es) 0244372857
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 544,254
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,400
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,400
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,650
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 2,750
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 511,926
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 75,308
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 75,308
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 217,436
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 217,436
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,436
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 219,182
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 218
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 218,964
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,928
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,055
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,873
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 544,254
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 272,022
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,214
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 17,214
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 152,906
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 196,177
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -43,271
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,702
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 271,921
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 916
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 916
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 251,052
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 153,803
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,803
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 23,892
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,405
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,932
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,799
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,799
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,154
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 311
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 311
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 943,252
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 945,604
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 560,183
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 383,069
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,603
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 749
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 853,243
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 455,289
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 34,663
D. Služby (účtová skupina 51) 72,746
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 279,828
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 212,178
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 63,863
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,787
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,049
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,063
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,063
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,603
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 92,361
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 380,553
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,500
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 7,360
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 124
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,755
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 6,639
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,116
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,255
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 87,106
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,404
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18,404
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 68,702
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.11.2016