Vytvoriť faktúru

T.O.P. AUTO Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno T.O.P. AUTO Bratislava
IČO 35721014
DIČ 2020250331
IČ DPH SK2020250331
Dátum vzniku 01 Júla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo T.O.P. AUTO Bratislava
Rožňavská 30
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 942 156 €
Zisk 219 995 €
Aktíva 4 619 172 €
Vlastný kapitál 484 635 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421249109422
Fax(es) 0220511116
Dátum aktualizácie údajov: 30.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,583,644
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 770,290
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 770,290
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 770,290
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,786,416
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,922,779
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 493,795
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 167,480
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,261,504
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 855,891
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 654,639
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 654,639
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 166,136
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 35,116
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,746
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,283
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 463
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 26,938
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 26,836
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 102
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,583,644
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 259,831
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,636
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,636
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 219,995
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,322,203
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 27,105
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 22,901
12. Odložený daňový záväzok (481A) 4,204
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4,607
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 4,607
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,837,460
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 817,815
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 817,815
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,457,037
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 444,799
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 62,637
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 42,282
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,390
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 500
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 70,204
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 57,029
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,175
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 357,396
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,431
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,610
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 1,610
Dátum aktualizácie údajov: 30.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,821,386
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,942,156
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,511,723
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,186,493
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 45,350
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 639,748
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 558,842
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,614,224
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,452,108
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,125,285
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13,990
D. Služby (účtová skupina 51) 834,533
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,344,847
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 983,087
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 330,939
4. Sociálne náklady (527, 528) 30,821
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,769
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 253,532
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 253,532
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 497,921
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 22,453
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60,786
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 327,932
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,317,650
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 17
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,528
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15,610
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 15,610
O. Kurzové straty (563) 83
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,835
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,503
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 299,429
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 79,434
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 82,778
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,344
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 219,995
Dátum aktualizácie údajov: 30.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 30.10.2015